Ga naar inhoud

Wat gaan we doen

De komende jaren gaan we onderzoeken of aardwarmte veilig, haalbaar en betaalbaar is in deze regio. Is het onderzoek succesvol? Dan pas gaan we aardwarmtebronnen ontwikkelen.

Bekijk de uitlegvideo!

Hoe werkt
aardwarmte precies?

Bij aardwarmtewinning pompen we warm water uit de ondergrond op. Warmtewisselaars geven de warmte af aan leidingwater in het warmtenet. Het afgekoelde water gaat direct weer de grond in. Ondertussen brengt het warmtenet het verwarmde leidingwater naar gebouwen. En na gebruik weer terug naar de aardwarmte-installatie.

Wat levert
het op?

Aardwarmte heeft veel voordelen. Zo is het een duurzame, hernieuwbare én lokale bron van energie. Ook nemen de putten weinig ruimte in en geeft de aardwarmtewinning weinig overlastOverlastLees hier alles over wat je als omwonende merkt van aardwarmtewinning. voor de omgeving. Verder hangt de energieproductie niet af van het weer of dat het dag of nacht is. En: de kosten zijn stabiel en voorspelbaar.

Waarom in
Rijnmond?

In de regio Rijnmond weten we hoe de ondergrond eruitziet. In de afgelopen tientallen jaren is aardgas en -olie gewonnen en is kennis van ondergrond opgedaan. We weten dat er warm water aanwezig is dat mogelijk gebruikt kan worden om gebouwen te verwarmen. Daarnaast maken gemeenten, de provincie en bedrijven in de regio plannen voor warmtenetten. Aardwarmte is een belangrijke bron voor de warmtenetten.

Stappenplan

Gaat alles soepel en vlot, zoals de verlening van vergunningen? Dan boren we over 2 tot 3 jaar naar aardwarmte in de regio Rijnmond. Het stappenplan voor aardwarmte ziet er als volgt uit:

Stap 1

Opsporingsvergunning aanvragen

We vragen eerst een opsporingsvergunning aan bij het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Stap 2

Advies deskundigen

Het ministerie vraagt advies aan deskundigen, zoals TNO, RVO, SodM, het Waterschap en de provincie en de gemeentes. Op basis van deze resultaten adviseert de Mijnraad of het ministerie de vergunning kan toekennen.

Stap 3

Akkoord van ministerie

Het ministerie geeft een opsporingsvergunning voor een bepaald gebied. Daarmee mogen we onderzoek doen naar aardwarmte.

Stap 4

Aardwarmte in kaart

We brengen de potentie en mogelijkheden van aardwarmte in kaart.

Stap 5

In gesprek

De resultaten bespreken we met iedere gemeente in het opsporingsgebied. Maar bijvoorbeeld ook met de provincie, het ministerie en het Waterschap.

Stap 6

In gesprek

Samen met gemeenten en warmtebedrijven bekijken we welke plekken geschikt zijn voor de winning en het gebruik van aardwarmte.

Stap 7

Locatiekeuze

Met elkaar bepalen we de precieze locaties om aardwarmte uit de grond te halen. Namelijk de locatie voor de aardwarmteinstallatie.

Stap 8

Mer-aanmeldnotitie

In de Mer-aanmeldnotitie wordt gekeken of het project voldoet aan de milieuaspecten.

Stap 9

Bestemmingsplan

Indien nodig wordt het bestemmingsplan van de gemeente gewijzigd.

Stap 10

Inspraak omgeving

Samen met de gemeente informeren en betrekken we de omgeving. Belanghebbenden, waaronder omwonenden, kunnen een zienswijze indienen en eventueel in beroep gaan.

Stap 11

Omgevingsvergunning

Voor de bovengrondse aspecten is een omgevingsvergunning nodig. Hierover beslist het ministerie van Economische Zaken, die gemeente en provincie, waterschap en overige deskundigen om advies vraagt.

Stap 12

Inspraak omgeving

We informeren de omgeving over de vergunning. Bewoners kunnen hun zienswijze naar voren brengen en eventueel in beroep gaan.

Stap 13

Subsidies

We vragen overheidssubsidies aan, zoals de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE).

Stap 14

Aardewarmte-installatie

Op de gekozen locaties bouwen we een aardwarmte-installatie. Daar boren we een put. Pas als dat gelukt is weten we of de warmte ook daadwerkelijk winbaar is.

Stap 15

Winningsvergunning en winningsplan

Willen we aardwarmte winnen, dan hebben we verschillende vergunningen nodig. Dat begint met een winningsvergunning en winningsplan. Hierover beslist het ministerie van Economische Zaken.

Stap 16

Advies deskundigen

Voor de winningsvergunning en het winningsplan vraagt het ministerie advies aan deskundigen, zoals SodM, Mijnraad, de provincie, de Technische Commissie bodembeweging, gemeenten en waterschappen.

Stap 17

Inspraak omgeving

Bij een ontwerp-besluit voor een winningsplan kunnen belanghebbenden, waaronder omwonenden, een zienswijze in te dienen en eventueel in beroep gaan.

Stap 18

Aansluiting op warmtenet

De put koppelen we aan het warmtenet. De aardwarmte verwarmt de gebouwen die aangesloten zijn op het warmtenet.

Stap 19

Gebruik van aardwarmte

Huizen en bedrijven worden verwarmd met duurzame energie, uit eigen bodem.

Deze vragen krijgen
we het meest

Hoe kan ik als bewoner informatie vinden en meepraten?

Wat merk ik als omwonende?

Kan ik de aardwarmte gebruiken?

Waarom kijken jullie naar steden, is het daarbuiten niet veel makkelijker en veiliger?

Heb je een vraag?

Stuur ons een mail. Wij zorgen ervoor dat
de vraag bij de juiste initiatiefnemer terecht komt.

Neem contact op
We proberen alle vragen goed te beantwoorden!